این مجموعه تصاویر در سال 1384 توسط خبرگذاری مهر جمع آوری شده است.