آثار برجاى مانده از قوم ثمود

مقبره حضرت ایوبمقبره حضرت داوودمرقد حضرت ابراهیممحل ولادت حضرت ابراهیمدستخط منسوب به ادریس نبىغارى که حضرت موسى در آن پناه گرفتمقبره حضرت هارون

مقبره حضرت هودمقبره حضرت لوطمقام حضرت ابراهیمعصاى حضرت موسىمقبره حضرت نوحکشتى حضرت نوحقطعه اى باقى مانده از کشتى حضرت نوحمقبره حضرت عمرانمقبره ساره همسر حضرت ابراهیممقبره حضرت شیثمقبره حضرت سلیمانمقبره حضرت یعقوبمقبره حضرت یحیىمقبره حضرت یونسعمامه منسوب به حضرت یوسفمقبره حضرت زکریا