این تصویر به عنوان تصویری از مجلس درس مرحوم آخوند خراسانی صاحب کتاب «کفایه» در فضای مجازی منتشر شده است.

به نظرم خیلی جالبهامیدوارم برای شما هم جالب بوده باشه.