جوان رزمنده ای که با کلاه بافتنی به دروبین عکاسی خیره شده است حاح محمود کریمی است