مرقد کمیل بن زیاد نخعی سال 1908


تصاویری جدید از مرقد ایشان: