استوانه سریر در سوی شرقی ستون توبه قرار دارد و نخستین ستون از سوی قبله و پیوسته به دیواره غربی حجره پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است.

نامیده شدن این ستون به سریر (تخت) از آن رو است که پیامبر (صلی الله علیه و آله) در روزهای اعتکاف، تختخواب یا بستر خود را که از برگ و چوب نخل یا حصیر بود، کنار آن جای می‌داد و به اعتکاف می‌پرداخت و هنگام استراحت بر آن می‏آرمید.