مساحت قبرستان وادی السلام در شهر مقدس نجف، 1485 هکتار بوده و گفته می شود بیش از 5 میلیون قبر در آن وجود دارد. 

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

0SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون


 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون


SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

8 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون


SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون


SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون

3 SaliJooN.Info - گروه اینترنتی سالیجون