بقعه محمد فرزند جعفر طیار در دزفول که ایشان چنان که برخی منابع گزارش کرده‌اند در فتح شوشتر به شهادت رسیده‌اند.