اما اکنون این مزار شریف چگونه شده است؟

دعا می کنم همه دشمنان امیرالمؤمنین علیه السلام به عذاب الیم الهی هم در این دنیا و هم در آخرت دچار شوند.