1.مسجد سلیمانیه در استانبول ترکیه


2.مسجد جامع نیونو در مالی3.مسجد قرطبه در اسپانیا4.مسجد علی پاشا در ترکیه5.مسجد النبی در مدینه منوره6.مسجد اسلام آباد در پاکستان
7.مسجد مرکز فرهنگ اسلامی در نیویورک8.مسجد بزرگ سامرا در عراق